Bà: Nguyễn Thị Dung Nhan

 - Chức danh: Giám đốc

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc kỹ Quản lý Kinh tế,  Cử nhân kinh tế

 - Lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại: 02033.835.323

 - Email: nguyenthidungnhan@quangninh.gov.vn

  

 Bà: Hoàng Thị Thảo 
 

 - Chức danh: Phó Giám đốc

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

 - Lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại: 02033.835.534

 - Email: hoangthithao@quangninh.gov.vn

  

 Bà: Nguyễn Mai Thoan 
 

 - Chức danh: Phó Giám đốc

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

 - Lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại: 080.33159

 - Email: nguyenmaithoan@quangninh.gov.vn

   

 Ông: Nguyễn Văn Luyện
 

 - Chức danh: Phó Giám đốc

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh - tế, Kỹ sư cơ điện.

 - Lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại: 0203.3835690

 - Email: nguyenvanluyen@quangninh.gov.vn

 

 Bà: Hoàng Minh Hà
 

 - Chức danh: Trưởng phòng Kế toán Tài vụ
 

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán

 - Lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại: 02033.836.033

 - Email: hoangthiminhha@quangninh.gov.vn

 Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh

 - Chức danh: Phụ trách phòng Kế hoạch Kinh doanh

 - Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật Kinh tế

 - Điện thoại: 02033.635.299 - 0916.206.198

 - Email: nguyenthihongminh@quangninh.gov.vn

 

Hotline 02033835190